Follow
Publications: 2 | Followers: 0

marketing

Publish on Category: Graphic Arts 6

กลุ่ม 4 การตลาด ประชาสัมพันธ์ และ IT
1. จุดด้อย และจุดอ่อน
1.จำนวนประชากรลดลง เข้าสู่วัยผู้ส่งอายุ2.การแย่งลูกค้า Red Sea 3.น่าสนใจหลักสูตร เน้นสบาย4.มีเรียนที่ไหนก็ได้ เรียนออนไลน์5.เศรษฐกิจที่ถด...

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
marketing