Follow
( Publications: 23 | Followers: 0 )

כבוד

האנושיות היא לא זה ולא זה. מה שעולה מדבריו של גופמן הוא שהאנושיות היא היכולת להפריד בין מה שיושאר מאחור ובין מה שיוצג בחזית ...

Publish on Category: All 0

0

Embed

Share

Upload

כבוד