sapikha3
Follow
( Publications: 1 | Followers: 0 )

TITAS SYAFIQ

SUMBER TAMADUN ISLAM
TamadunIslammerupakanmanifestasikeunggulanumatIslam yangmengamalkanIslamtentutidaklaridarisumberagama Islam yangutama.Sumbersumberitubolehdiklasifikasikankepadaduabentukyangutamaiaitusumberyangbersifatnaqlidansumberyangbersifataqli(Rasid,1996:24).Sebahagiansarjanamenyebutsebagaisumberwahyudansumbersokongan.
Sumberwahyu
Al-Quran al-KarinmerupakanwahyuIlahikepadaumatmanusia
Dikembangkanberdasarkanal-Qurandanal-Hadis.Al-Quran
Sumberwahyuiniadalahsumbertertinggi,yangmenyangkutaspekketuhanan,kemanusiaandankealamanyangdalambanyakhaltidakdapatdigarapsecaratepatolehakalmanusia.
aspekaspeklainspertisocialperibadatandanakhlak,iaperludirujukkepadasumberyangautentikiaitual-Qurandanal-Sunnah.
Sumbersokongan
Selainsumberwahyu,sumbersokonganatausumbernaqlijugapentingkepadatamadunIslamdalammenentukanhalatujudanperananmanusiayangsebenardialamini.
Penggarapanpenggunaanakalmanusiaperludiusahakandenganmelakukanpelbagaikajiandanpenyelidikanterhadapfenomenaalamdanmencarihikmahnyauntukkebaikanmanusiasejagat.
Islammengiktirafdanmenghargaipencapaiantamadun-tamadunduniayang lainmalahumatIslamdiharuskanmengambilsesuatuyangbaikdaripadatamadunberkenaaanasalkaniatidakbercanggahdenganprinsip-prinsipIslam
PenerimaansebarangunsurluaraninitidakbermaknatamadunIslamtidak‘asli’keranamengambilpenemuandaripadatamadunlain
cantumanharmonisantaraduasumberiaituwahyudansokonganinimembolehkanumatIslammelahirkansatutamadunyanghebatdangemilang

Publish on Category: All 4

0

Embed

Share

Upload

TITAS SYAFIQ