Presentations: 1

Follow   Followers: 0

tree

Монгол улсын хаяг реклам, гэрэлтүүлэг чимэглэл, хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийг зах зээлийн хэрэгцээг хангахуйц, шинэ түвшинд хүргэх төсөл
Манай компаний тухайд уг төслийг хэрэгжүүлэхийг зорисон...

Publish on Category: All 17

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

tree