Presentations: 5

Follow   Followers: 0

New Focusky Presentation

Сар
Сар нь дэлхийн байгалийн дагуул, нарны аймгийн тав дахь том дагуул юм. Дэлхийн төв сарны төвөөс алслах дундаж зай нь 384,403 км буюу дэлхийн диаметрээс гуч дахин их. Энэхүү системийн массын төв...

Publish on Category: All 7

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

New Focusky Presentation