Presentations: 5

Follow   Followers: 0

Internet

Интернэт
Интернет гэдэг нь стандарт IP протоколыг ашиглан өгөгдлийг дамжуулах боломж бүхий харилцан холбогдсон компьютеруудын сүлжээ бөгөөд энэхүү сүлжээ нь Дэлхий даяар тархсан байдаг. Үндсэндээ и...

Publish on Category: All 8

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Internet