Presentations: 5

Follow   Followers: 0

New Focusky Presentation

Интернэт
Интернет гэдэг нь стандарт IP протоколыг ашиглан өгөгдлийг дамжуулах боломж бүхий харилцан холбогдсон компьютеруудын сүлжээ бөгөөд энэхүү сүлжээ нь Дэлхий даяар тархсан байдаг. Үндсэндээ и...

Publish on Category: All 2

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

New Focusky Presentation