( Publications: 0 | Followers: 0 )

Windows Azure

Tổng quan điện toán đám mây
1
2
3
4
Tổng quan Windows Azure Platform và Windows Azure
Chạy ứng dụng (Dịch vụ tính toán)
Truy cập dữ liệu (dịch vụ lưu trữ)
1.Tổng quan điện toán đám mây
Thank you
Wi...

Publish on Category: All 22

0

Embed

Share

Upload

Windows Azure