Presentations: 7

Follow   Followers: 0

Improve Employee Work Life Balance

Математик, Мэдээлэл зүйн судлагдахууны багын I-р улирлын тайлан
Мэдээлэл зүйн багш: Б.Энхцацрал
Математикийн судлагдахууны багийн багш нарын нэрс
.
Математикийн судлагдахууны багийн I-р улирлын төл...

Publish on Category: All 47

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Improve Employee Work Life Balance