Presentations: 2

Follow   Followers: 1

New Focusky Presentation

улсын нийслэл 9 дүүрэгээс бүрдэнэ .
Хамгийн том газар нутагтай .
Газар нутгийн хамгийн зүүн захад байрлах аймаг .
Баруун хязгаар .
Хамгийн олон ястан үндэсдэнтэй аймаг .
Төвийн бүсийн аймгууд

Publish on Category: All 9

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

New Focusky Presentation