danielshuvooo
Follow
( Publications: 1 | Followers: 0 )

SUNDAY 05.06.2016

e‡jQ, ÒhvTv Ki cvB‡e, hv wKQz PvB‡eÓ
e‡jQ, Ò¯^M© †_‡K ïb‡e, †`k Av‡ivM¨ Ki‡evÓ
e‡jQ, Òn‡e c„w_ex gwngvq c~b©, mgy`ª R‡jÓ
e‡jQ, ÒP¶y Zy‡j †`L, km¨ †c‡K Av‡Q,
¯^M© ivR¨ Kv‡QÓ e‡jQ. . .
ÒhvTv Ki RvwZ...

Publish on Category: Trains 3

0

Embed

Share

Upload

SUNDAY 05.06.2016