Publications: 27 | Followers: 0

2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT - diposit.ub.edu

Publish on Category: Birds 0

2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
ÉS L’ANC.ES CLASSIFICA EN:INTANGIBLEMATERIALINVERSIONS FINANCERES A LL/TINVERSIONS IMMOBILIÀRIESSÓN BENS I DRETSDE L’EMPRESA.ESTAN A L’EMPRESAMÉS D’UN EXERCICIECONÒMIC.NORMALMENT, SÓNPROPIETATDE L’EMPRESA.
1
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
INTANGIBLE: DRETSQUE S’HAN ADQUIRIT PER PODER GENERAR INGRESSOS EN MÉS D’UN EXERCICI ECONÒMIC.EXEMPLES:INVESTIGACIÓDESENVOLUPAMENTCONCESSIONS ADMINITRATIVES (ADQUIRIR EL DRET A EXPLOTAR UN NEGOCI)
2
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
PROPIETAT INDUSTRIAL(COMPRAR UNA PATENT, UN NOM COMERCIAL)FONS DE COMERÇ(PAGAR PER UNA EMPRESA MÉS IMPORT DEL QUE MARCA EL BALANÇ)DRETS DE TRASPÀSAPLICACIONS INFORMÀTIQUES(PROGRAMES INFORMÀTICS)AVANÇAMENTS PER COMPRAR IMMOBILITZAT INTANGIBLE.
3
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
MATERIAL: BÉNSUTILITZATS PER OBTENIR INGRESSOS EN MÉS D’UN EXERCICI ECONÒMIC.EXEMPLES:TERRENYSCONSTRUCCIONS (ES SEPARA SEMPRE EL VALOR DEL TERRENY I EL VALOR DE L’EDIFICI)INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES (EX. AIRE CONDICIONAT)MAQUINÀRIA
4
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
MOBILIARIEQUIPS PER A PROCESSAR INFORMACIÓ (ORDINADORS)ELEMENTS DE TRANSPORT (VEHICLES)ALTRE IMMOBILITZATAVANÇAMENTS PER A COMPRAR IMMOBILITZAT MATERIAL
5
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
CRITERI DE VALORACIÓDE L’IMMOBILITZAT:PREU D’ADQUISICIÓ O COST DE PRODUCCIÓ.PA = IMPORT FACTURAT + DESPESES ADDICIONALS NECESSÀRIESEXEMPLES DE DESPESES NECESSÀRIES = TRANSPORT DEL BÉ, IMPOSTOS DE DUANES, ASSEGURANCES, INSTAL.LACIÓ, MUNTATGE.
6
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
COMPTABILITZACIÓ D’UNA COMPRA D’IMMOBILITZAT:Exemple, Màquina que val 8.000 (comprada a crèdit)Despeses transport 200; Impostos duanes 350; Assegurances 720; Proves per posar en marxa: 125 (tot pagat al comptat)Lloguer de la nau on s’instal·la: 2.500
7
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
SI ABANS DE FER UNA COMPRA D’IMMOBILITZAT, ES FA UN AVANÇAMENT DE DINERS A COMPTE, ES COMPTABILITZA:
8
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
CORRECCIONS DE VALOR DE L’ACTIU NO CORRENT:ELS ELEMENTS D’IMMOBILITZAT PERDEN VALOR DE 2 MANERES:PÈRDUES DE VALOR DEFINITIVES (IRREVERSIBLES)PÈRDUES DE VALOR PROVISIONALS (REVERSIBLES).PEL PRINCIPI DE PRUDÈNCIA ESTEM OBLIGATS A COMPTABILITZAR AQUESTES PÈRDUES DE VALOR.
9
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
DEPRECIACIONS DEFINITIVES. CAUSES:FÍSIQUES: PEL PAS DEL TEMPS.FUNCIONALS: PER L’ÚS QUE SE’N FA DE L’IMMOBILITZAT CONCRET.OBSOLESCÈNCIA: PER L’APARICIÓ DE NOUS BÉNS MÉS COMPETITIUS, ELS ANTERIORS PERDEN VALOR.LA COMPTABILITZACIÓ D’AQUESTES DEPRECIACIONS S’ANOMENAAMORTITZACIÓ.
10
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
CONCEPTES RELATIUS A L’AMORTITZACIÓ:Q:QUOTA D’AMORTITZACIÓ: ÉS LA QUANTITAT AMORTITZADA CADA ANY.PA:PREU D’ADQUISICIÓ COMPTABILITZAT EN EL MOMENT DE LA COMPRA. EN €.VU:VIDA ÚTIL. TEMPS ESTIMAT DE FUNCIONAMENT EN CONDICIONS ÓPTIMES. ES POT DONAR EN ANYS, HORES, NÚMERO DE CÒPIES, ETC.
11
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
VR: VALOR RESIDUAL. IMPORT A RECUPERAR AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL (COM A FERRALLA). EN €. SI NO EL SABEM POSEM 0.MÈTODES DE CÀLCUL DE L’AMORTITZACIÓ:QUOTA ANUAL CONSTANT.QUOTA ANUAL VARIABLE.S’HA DE CALCULAR UNA QUOTA D’AMORTITZACIÓ PROPORCIONAL ALS MESOS DE L’ANY QUE L’IMMOBILITZAT HA FUNCIONAT
12
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
QUOTA ANUAL CONSTANT:Q = (PA – VR)/VUSI LA VIDA ÚTIL NO VE EXPRESSADA EN ANYS SINÓ QUE SE’NS DIU EN PERCENTATGE, LA FÓRMULA QUEDA:Q = (PA – VR) * % AMORTITZACIÓ
13
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
EXEMPLE: UN BÉ AMB UN PA DE 9.000 €DATA D’ADQUISICIÓ: 15/03/2018DATA D’ENTRADA EN FUNCIONAMENT: 01/05/2018VU = 10 ANYSVR = 500 €Q = (9.000 – 500) / 10 = 850 € CADA ANY.
14
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
SI L’ENUNCIAT DIGUÉS AMORTITZACIÓ A RAÓ DEL 10% ANUAL, EN COMPTE DE VU 10 ANYS.Q = (9.000 – 500) * 10% = 850 €/ANYSI EL BÉ HA FUNCIONAT DES DE L’01/05/2018, L’AMORTITZACIÓ DE 2018 SERIA:(850/12 )*8 MESOS = 566,67 €/ANY
15
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
:ASSENTAMENTS A FER:A PARTIR DEL MOMENT QUE UN BÉ S’AMORTITZA, EL SEU VALOR EN COMPTABILITAT VE DONAT PEL VNC.ALERTA!!! TERRENYS NO S’AMORTITZEN PERQUÈ NO ES DEVALUEN.
16
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
VNC = PREU D’ADQUISICIÓ – AMORTITZACIÓ ACUMULADAVENDA D’UN BÉ ENMIG DE LA SEVA VIDA ÚTILS’HA DE TENIR EN COMPTE L’AMORTITZACIÓ ACUMULADA FINS EL DIA DE LA VENDA.CALCULAR I COMPTABILITZAR EL BENEFICI O PÈRDUA DE L’OPERACIÓ.
17
2n BLOC. TEMES 9 I 10 . L’IMMOBILITZAT
EXEMPLE: VENEM EL DIA 01/07/2015 UNA MÀQUINA COMPRADA:EL 01/01/2010VU: 10 ANYSPA: 84.000PREU DE VENDA ARA: 25.000 PER BANC.IVA 21%A.A.I.M. = 46.200
18
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT
VNC = PA – AAIMVNC = 84.000 – 46.200 = 37.800PER SABER SI HEM PERDUT O GUANYAT DINERS:PV – VNC = BENEFICI O PÈRDUA25.000 – 37.800 = -12.800 (PÈRDUA)L’ASSENTAMENT:
19

0

Embed

Share

Upload

Make amazing presentation for free
2n BLOC. TEMES 9 I 10. L’IMMOBILITZAT - diposit.ub.edu