Presentations: 5

Follow   Followers: 1

bible 2

илчлэлт 1-2
шинэ номны 1390-1392хуудас
илчлэлт номийг элч иохон бичсэн
итгэлээсээ болж хавчигдаж байгаа хүмүүсэд урам зориг найдвар өгөх гэж бичсэн
сэдвүүдийн нийцлийн хувьд ар араасаа зөгнөлөөр д...

Publish on Category: All 15

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

bible 2