Presentations: 7

Follow   Followers: 0

Work Together

Эрх зүй
Түүний тулгуур ойлголт
* Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын тогтолцоо
* Хүний эрхийн олон улсын гэрээ
* Хүний эрхийг хамгаалах эүндэсний тогтолцоо
* Иргэний хэрэг
* Эрүүгийн хэрэг
* Хэрэг ...

Publish on Category: Photography 19

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

Work Together