Presentations: 1

Follow   Followers: 0

New Focusky Presentation

LIMANG DIMENSYON NG PAGBASA
I. Pag-unawang Literal
1. Pagkuha ng pangunahin, literal at tuwirangkahulugan ng salita, o pagkuha nito ayonsa pagkakagamit sa pangungusap.
2. Pagkuha ng m...

Publish on Category: All 21

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

New Focusky Presentation