Presentations: 1

Follow   Followers: 0

enhbold ah

Монгол Улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал
ЭДИЙН ЗАСГИЙН УНАЛТ
МАН 17.5%
АН 7.8%
АН 2.3%
Хямралаас бус бодлогын алдаанаас болж эдийн засаг хямарсан
2012 онд эдийн засгийн өсөлт
Төгрөгийн ханш 50 ху...

Publish on Category: Educative 1

0

Embed

Share

Upload

Related Presentations

enhbold ah